בעמוד זה תוכלו למצוא את המונחים שנמצאים בבסיס הפעילות שלנו ב-FOREVER. אם יש מונחים שחסרים או כאלה שהייתם רוצים לדעת עליהם יותר, מלאו את הטופס שלמטה ושלחו לנו

דו”ח פעילות חודשי

המחיר המומלץ על-ידי החברה למכור את המוצרים ללקוחות. המחיר אינו כולל מע״מ. על בסיס ה-SRP נגזרים כל החישובים של הבונוסים וההנחות האישיות.

ראשי תיבות של Suggest Retail Price (מחיר קמעונאי מומלץ).

30% הנחה מה-SRP.

המחיר הסיטונאי פחות ההנחה האישית בהתאם לדרגת המכירה בתוכנית השיווק וזאת בהתבסס על הישגי המכירות העדכניים של ה-FBO. למעשה, המחיר הסיטונאי המותאם קובע את המחיר בו ימכרו מוצרי החברה ל-FBO.

הנחה הניתנת ל-FBO בגובה של החל מ-5% ועד 18% מהמחיר הסיטונאי. גובה ההנחה האישית תלויה בדרגת המכירה של ה-FBO.

פעילות המכירה כפי שזו משתקפת ב-CC על סמך ההזמנות שנתקבלו בחברה.

ה- SRP או ה-CC של פעילות המכירות של ה-FBO כפי שאלו משתקפים ברכישות האישיות שבוצעו על-ידו. כלומר מכירות שה-FBO עשה בעצמו ולא באמצעות FBO אחרים בדאונליינים שלו. באמצעות מכירת מוצרים או ערכות ללקוחות קמעונאיים ו/או לקוחות מועדפים בלבד.

כל אחת מהדרגות השונות שהושגו באמצעות נקודות הקייס קרדיט המצטברות (CC) של ה-FBO, לרבות CC שהצטברו מהדאונליין (ר’ פרק 4 להלן). הדרגות הן: משווק מורשה, ראש צוות, ראש צוות בכיר ומנהל.

FBO שצירף תחתיו באופן אישי FBO אחר או לקוח מועדף לעיתים יקרא גם חונך.

FBO רשאי לעבור תחת ספונסר חדש וזאת בתנאי שחלפו 12 חודשים רצופים בו ה-FBO לא ביצע פעילות כלשהי (להשלכות בגין חוסר פעילות במשך תקופה של 12 חודשים רצופים, ר’ פרק 4 להלן).

האזור אליו משתייכת מדינת האם של ה-FBO. האזורים הם: צפון אמריקה, אמריקה הלטינית, אפריקה, אירופה ואסיה.

מדינת האם של ה-FBO.

המדינה בה ה-FBO מתגורר במשך מרבית הזמן. במדינה זו על ה-FBO לעמוד בדרישות לקבלת “פטור פעילות” (ר’ פרק 4להלן) עבור כל שאר המדינות בהן קיימת לו פעילות בחברת פוראוור

מדינה הזכאית להשתתף בתמריץ בונוס היו״ר (ר’ פרק 6 להלן) על-ידי צבירה של לפחות CC3,000 במהלך שלושה חודשים (שאינם חייבים להיות עוקבים) בשנה קלנדרית אחת. במידה ומדובר בזכאות למדינה שהתקבלה כשותפה בעבר ומבקשת להתקבל מחדש, נדרש לפחות CC3,000 במהלך חודשיים (שאינם חייבים להיות עוקבים) בשנה קלנדרית אחת. בנוסף, מדינה כאמור נדרשת לייצר בפועל זכאות לבונוס יו”ר אחד לכל הפחות.

כל מדינה שותפה שהינה מדינה הזכאית לתמריץ בונוס היו״ר.

חברה אדמיניסטרטיבית המפעילה מסד נתונים המשמשת מדינה מסוימת (אחת או יותר) לקביעת הדברים הבאים: התקדמות בדרגות המכירה, תשלומי בונוס וזכאות לתמריצים. החברה המפעילה אחראית – בין היתר – על העניינים “המנהליים” והפרוצדוראליים של תוכנית השיווק, למשל: רישום עלייה בדרגה של FBO  מסוים. קיימת חברה מפעילה אחת עבור מדינה או בעבור כמה מדינות בה יש פעילות של חברת פוראוור.

החברה המפעילה במדינת האם

לקוח שהגיש בקשה להיות לקוח מועדף, ובקשתו התקבלה על-ידי החברה. לקוח מועדף זכאי להנחה של 5% מה-SRP. יתכן וללקוח מועדף יוקצה מספר לזיהויו ועל אף זאת, הלקוח המועדף אינו זכאי להשתתף ו/או לקבל תמריץ ו/או תגמול בכל צורה שהיא, זולת במקרה בו הלקוח המועדף זכאי למחיר סיטונאי והצטרף כ-FBO. קרי, לקוח מועדף יהיה זכאי לתמריץ ו/או תגמול בתנאי שרכש את “ערכת הצעד הראשון” (Start Your Journey) או בתנאי שרכש מוצרים בסך כולל השווה ל-CC2 תוך חודשיים רצופים ובתנאי שהלקוח המועדף הפך למשווק מורשה ומשתתף במערך התמריצים ממכירות/מבונוסים כהגדרתם בתוכנית השיווק של פוראוור.

המחיר בו נמכרים המוצרים ללקוחות מועדפים (כלומר המחיר הוא ה-SRP פחות הנחה בגובה של 5% מה-SRP).

 25% מה-SRP של הרכישות שבוצעו על-ידי לקוחות המועדפים ישולמו ל-FBO (שהוא ספונסר ללקוחות המועדפים), וזאת עד שהלקוח המועדף רכש את “ערכת הצעד הראשון” או מוצרים בשווי כולל של CC2 במהלך חודשיים רצופים.

מי שרוכש מוצרי פוראוור בדרכים המאושרות בהתאם לכללי החברה במחירי SRP וטרם הגיש בקשה להיות לקוח מועדף. לקוח קמעונאי אינו זכאי למחיר לקוח מועדף.

תהליך ההצטרפות כ-FBO למערך התמריצים ממכירות/מבונוסים במסגרת תוכנית השיווק של פוראוור תוך הסכמה לציית למדיניות החברה ולקוד ההתנהגות המקצעות, לרבות הסכמה להתעדכן, לעקוב ולהכיר את השינויים שיתוקנו מעת לעת (ר’ סעיף 1.02 א לעיל).

בעל עסק עצמאי שנרשם כגוף עסקי של משווק עצמאי מטעם פוראוור (נרשם כ-FBO).

מי שלאחר רכישת ערכת הצעד הראשון או ביצוע הזמנות בשווי CC2 בתוך כל תקופה של חודשיים ברציפות, בוחר להצטרף לבניית עסק של פוראבר, בהתאם לתכנית השיווק.

FBO שצבר לפחות 4CC פעילים במדינת האם שלו במשך חודש קלנדרי אחד, כאשר לפחות אחד מה-CC הינו CC אישי. בכל חודש קלנדרי ייבחן הסטטוס של ה-FBO ויוגדר כפעיל או כלא פעיל בהתאם לאמור לעיל. יובהר כי סטטוס FBO  פעיל הינו חלק מהדרישות לזכאות עבור הדברים הבאים: בונוס נפח, בונוס מנהיגות, בונוס GEM, קבלת תמריצים כספיים, קבלת דרגת Eagle Manager (EM), כיסוי הוצאות עבור Global Rally ובונוס יו”ר.

FBO העומד בדרישות מסוימות לקבלת תמריץ, סטטוס, דרגה כלשהי וכיו”ב.

כל ה-FBO שנמצאים תחת ספונסר מסוים. לדוגמה: FBO א’ שהוא ספונסר ל-FBO ב’, ו-FBO ב’ שהוא ספונסר ל-FBO ג’ – אזי, הדאונליין של FBO א’ הוא FBO ב’ (דור ראשון) ו-FBO ג’ (דור שני) וכך הלאה.

הכיוון “ההפוך” מדאונליין. כל ה-FBO שנמצאים מעל FBO אחר שהוא ספונסר. בדוגמה לעיל: מנקודת מבטו של FBO ג’, האפליין שלו הוא FBO ב’ (דור ראשון) ו-FBO א’ (דור שני) וכך הלאה.

נקודות קייס קרדיט

ערך קבוע המוקצה לכל מוצר בכדי לחשב את פעילות המכירות. ערכי ה-CC קובעים – בין היתר – את הרף שעל ה-FBO לעמוד בו בכדי להיות זכאי לפרסים, בונוסים, תמריצים. בנוסף ערכי ה-CC מסייעים בהערכת התקדמות ה-FBO בתוכנית, הכל בהתאם וכמפורט בתוכנית השיווק של פוראוור. ערך של CC1 יינתן עבור רכישת מוצרים במחיר קמעונאי מומלץ (לפני מע”מ) של 1,173 ש”ח כפי שמשתקף בפעילות המכירות בהתאם לנתוני הרכישות של החברה. כל ערכי ה- CCמחושבים (מחדש) מדי חודש.

 • ערכי CC פעילים: ערך CC פעיל מורכב מ-CC אישי ו/או מ-CC לקוח מועדף. כאמור לעיל ערכים אלו יחושבו (מחדש) מדי חודש קלנדרי ויסייעו בקביעת הסטטוס של ה-FBO כפעיל או לא פעיל.
 • CC אישי: CC כפי שמשתקף מהמכירות האישיות המוכרות של ה-FBO.
 • CC שאינם תחת מנהלים (NM): CC כפי שמשתקף במכירות האישיות המוכרות של ה-FBO והדאונליין שלו ובתנאי שה-FBO בדאונליין אינו מנהל. לדוגמה: FBO א’ בדרגת מנהל שהוא ספונסר של FBO ב’ שגם הוא בדרגת מנהל שהוא ספונסר של FBO ג’ בדרגת ראש צוות בכיר – אזי ה-CC של הדאונליין של FBO א’ הינם CC של מנהלים ולא CC שאינם תחת מנהלים (NM) מכיוון ש-FBO ב’ הוא בדרגת מנהל. לעומת זאת ה-CC של הדאונליין של FBO ב’ (כלומר ה-CC של FBO ג’) הינם CC שאינם תחת מנהלים (NM) מכיוון ש-FBO ג’ אינו בדרגת מנהל.
 • CC מנהיגות: ערכי CC אלו יוענקו למנהל זכאי בסטטוס מנהיג פעיל באופן הבא: 10%, 20% או 40% מה- CCהאישי ו/או מה-CC שאינם תחת מנהלים (NM), בהתבסס על הזכאות לבונוס מנהלים של הדור הראשון, הדור השני והדור השלישי (בהתאמה) של ה-FBO.
 • CC לקוח מועדף: ה-CC כפי שמשתקף ברכישות של הלקוח המועדף.
 • CC חדש: ה-CC שנצבר מלקוח מועדף של מנהל ו/או ה-CC שנצבר מ-FBO בדאונליין שלו במהלך 12 החודשים הראשונים שהמנהל הפך לספונסר של הלקוח המועדף או לספונסר של ה-FBO, או עד שאותו  FBOקיבל דרגת מנהל, לפי המוקדם מבניהם. CC  חדש נספר לטובת עמידה ביעדי תמריצים ראה בהמשך.
 • CC שהועבר: CC כפי שמשתקף במכירות האישיות המוכרת של מי שאינו מנהל (NM) שהועברו כלפי מעלה ממנהל לא פעיל. ערכי CC שהועברו לא יספרו כערכי CC שאינם תחת מנהלים (NM) לצורך זכאות לתמריץ כלשהו. יחד עם זאת, ערכי CC שהועברו כן יספרו כחלק מהסך הכולל של ה-CC של המנהל.
 • סך כל הCC: הסכום הכולל של כלל ערכי ה-CC שצבר ה-FBO.

סך ה-CC שנצברו בהתאם לכללי בונוס יו”ר. כללי בונוס יו”ר קובעים את אופן חלוקת הרווחים ל-FBO מסך כלל הבונוסים

תשלום באשראי ל-FBO הזכאי למחיר סיטונאי מותאם בגין רכישות אישיות או של הדאונליינים שלו מהחברה. כל חישובי הבונוסים מתבססים על ערך המכירות לפי ה-SRP.

 • בונוס אישי: תשלום ל-FBO בגובה של 5% עד 18% מה-SRP בהתבסס על המכירות הקמעונאיות המקוונות של ה-FBO. הבונוס האישי יחשב כהנחה שיתווסף למחיר הסיטונאי המותאם במעמד הרכישה (זולת FBO בדרגת משווק מורשה הדורשת עמידה ברף של CC4 מדי חודש).
 • בונוס לקוח מועדף: תשלום במזומן ל-FBO בגובה של 5% עד 18% מה-SRP בהתבסס על הרכישות של הלקוחות המועדפים להם הוא ספונסר.
 • בונוס נפח (VB): תשלום במזומן ל-FBO זכאי בגובה של 3% עד 13% מה-SRP בהתבסס על המכירות האישיות המוכרות של ה-FBO בדאונליין שלו שאינם תחת מנהל ישיר פעיל.
 • בונוס מנהיגות (LB): תשלום במזומן למנהל זכאי בגובה של 2% עד 6% מה-SRP בהתבסס על המכירות האישיות המוכרות של ה-FBO בדאונליין שלו שאינם תחת מנהל ישיר פעיל.

FBO בדרגת מנהל מוכר הזכאי לקבל בונוס מנהיגות באותו החודש.

מנהל שקיבל דרגת Eagle Manager.

FBO בדרגת מנהל ספיר ומעלה (ר’ פרק 8 להלן)  שהשקיע בפיתוח וחינוך וצירף תחתיו (ספונסר) לפחות תשעה “מנהלים מוכרים” מהדור הראשון.

תוכנית תמריצים המשלמת תשלום נוסף במזומן למשך 36 חודשים עבור FBO העומד בתנאים.

טיול המוענק כפרס זוגי ל-FBO העומד בתוכניות התמריצים השונות במסגרת התוכנית השיווקית.

פטור המוענק ל-FBO העומד בדרישות מסוימות לקבלת זכאות לבונוסים בחברה המפעילה. תשלום עבור בונוסים כאמור מופקדות בחודש שלאחר מכן לכל סניפי החברות המפעילות.

 • זכאות ל”פטור פעילות”: FBO שצבר CC4 מסוג CC אישי ו/או CC לקוח מועדף בחברה המפעילה במדינת האם שלו יקבל פטור פעילות לחודש הבא לאחריו בכל אחד מסניפי החברות המפעילות במדינות בהם הוא פועל. כלומר FBO שזכאי לפטור פעילות לא יצטרך לעמוד מחדש בדרישות לקבלת סטטוס FBO פעיל במדינות בה יש לו פעילות (מלבד מדינת האם שעליו לעמוד בדרישות לקבלת סטטוס FBO פעיל כאמור).
 • תנאי הזכאות לפטור המעניק בונוס מנהיגות: מנהל מוכר שהנו פעיל או מנהל מוכר שזכאי לקבל פטור פעילות, ועומד בדרישות לזכאות עבור קבלת בונוס מנהיגות לפי ערכי ה-CC האישי או ערכי ה-CC שאינם תחת מנהלים (NM) באחת מהחברות המפעילות במהלך החודש הנוכחי יקבלו פטור המעניק בונוס מנהיגות במהלך החודש שיבוא לאחר מכן בכל אחת מסניפי החברות המפעילות. כלומר, מנהל מוכר שזכאי לפטור זה יחשב כזכאי לבונוס מנהיגות בכל אחת מהחברות המפעילות במדינות בהן הוא פועל במהלך החודש שיבוא לאחר שעמד בדרישות לזכאות לבונוס מנהיגות באחת מהחברות המפעילות כאמור.

אם יש מונח שחסר ברשימה או שהייתם רוצים לקבל עליו הבהרה, כתבו לנו: